W sierpniu 2020 roku, Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach oddalił powództwo byłego pracownika o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania m.in. z tytułu rozstroju zdrowia pracownika spowodowanego mobbingiem i dyskryminacją. Adwokat Katarzyna Raczkowska w sporze reprezentowała pracodawcę oraz działającego w jego imieniu pracownika (zajmującego kierownicze stanowisko).

Sąd I Instancji w pełni podzielił argumentację przedstawioną przez kancelarię. W sprawie przyjęto, że zgromadzony materiał dowodowy nie pozwala na uznanie, że wobec pracownika stosowany był mobbing oraz by zachowanie przełożonego pracownika mogło mieć wpływ na rozstrój zdrowia.

Sąd I Instancji wskazał, że przepisy kodeksu pracy obligują pracownika do tego, by w trakcie procesu o zadośćuczynienie wykazać po pierwsze, że stosowany był wobec niego mobbing w zakładzie pracy, po drugie że mobbing ten wywołał u niego rozstrój zdrowia i po trzecie pracownik powinien wykazać, że rozstrój zdrowia pozostaje w związku z przyczynowym z zachowaniem pracodawcy lub innych pracowników. Dopiero wykazanie, że mobbing wywołał u pracownika rozstrój zdrowia, otwiera tak naprawdę drogę do dochodzenia od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Zgłoszone przez stronę pozwaną wnioski dowodowe wykazały, że pracodawca nie tylko nie zachowywał się wobec pracownika nagannie, ale wręcz że prawidłowo wywiązywał się ze swoich obowiązków właśnie, jako pracodawca. Już tylko z tego powodu, powództwo należało oddalić w całości. Od przedmiotowego wyroku pracownik nie wniósł apelacji. Wyrok jest prawomocny. Z ramienia kancelarii stronę pozwaną reprezentowała adwokat Katarzyna Raczkowska.

Odwiedź i polub nas na FB:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.