Z końcem 2020 roku, Sąd Okręgowy w Gliwicach, w sprawie gospodarczej, oddalił powództwo przedsiębiorcy o zapłatę kary umownej sięgającej 100.000 złotych. Adwokat Katarzyna Raczkowska w sporze reprezentowała przedsiębiorcę, który został bezpodstawnie zobowiązany do zapłaty w/w kary.

Sąd I Instancji, w pełni podzielił argumentację przedstawioną przez Kancelarię i oddalił powództwo. Sąd przyjął, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie pozwala na uznanie, że zobowiązany do zapłaty kary umownej, zerwał umowę stron, a jedynie takie właśnie zachowanie uprawniało do jej naliczenia.

Sąd I Instancji zgodził się z zapatrywaniem pełnomocnika pozwanego, iż niedopuszczalne jest zerwanie umowy w sposób milczący. Przedmiotowe wpisuje się w nurt poglądu dominującego zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie, a które znajduje m.in. odzwierciedlenie w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 listopada 2018 roku, sygn. akt I ACa 491/18, iż ”Milczenie nie jest oświadczeniem woli. Wręcz przeciwnie w teorii prawa cywilnego przyjmuje się, że milczenie oznacza brak zgody, a jedynie w stałych stosunkach gospodarczych brak odpowiedzi przyjmuje się za przyjęcie oferty (art. 682 k.c.). jest to wyjątek od zasady i dotyczy przedsiębiorców, a zatem nie sytuacji stron.”

Zgłoszone przez stronę pozwaną liczne wnioski dowodowe wykazały, że zobowiązany do zapłaty kary, swoim zachowaniem (działaniem, zaniechaniem) nie spełnił przesłanek do naliczenia kary umownej, Już li tylko wobec tego, powództwo należało oddalić w całości.

Od przedmiotowego wyroku strona powodowa nie wywiodła apelacji. Wyrok jest prawomocny. Z ramienia Kancelarii pozwanego reprezentowała adwokat Katarzyna Raczkowska.

Odwiedź i polub nas na FB:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *