Obecnie bardzo często zdarza się, że osoby zobowiązane do płacenia alimentów ich nie płacą. Co w takiej sytuacji ma zrobić uprawniony i jak odzyskać zaległe alimenty? Na te pytania odpowiemy w naszym artykule.

Jak odzyskać zaległe alimenty – komornik

Jeżeli sąd wydał już w sprawie zaległych alimentów prawomocny wyrok, to w przypadku braku płatności możemy skierować sprawę do egzekucji komorniczej. Egzekucja komornicza prowadzona jest przez komornika. Warto przekazać komornikowi jak najwięcej informacji o nierzetelnym rodzicu. Takie informacje pomogą komornikowi przy prowadzeniu postępowania egzekucyjnego.

Sposoby, jakie ma do dyspozycji komornik, by wyegzekwować zaległe alimenty są bardzo zróżnicowane od zajęcia wynagrodzenia za pracę zobowiązanego do płacenia alimentów rodzica po licytację ruchomości wchodzących w skład majątku dłużnika-rodzica.

Zazwyczaj postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się od zajęcia wynagrodzenia za pracę. W przypadku umowy o pracę komornik może potrącić maksymalnie 60% wielkości wynagrodzenia z umowy o pracę. Jeżeli zobowiązany rodzic zatrudniony jest w oparciu o umowy cywilnoprawne komornik może zająć całą kwotę, chyba, że umowa cywilnoprawna jest jedynym źródłem dochodu i utrzymania dłużnika.

Jak odzyskać zaległe alimenty – Fundusz Alimentacyjny

Jeżeli nie uda nam się uzyskać alimentów od zobowiązanego rodzica to możemy wystąpić do Funduszu Alimentacyjnego o przyznanie świadczenia. Świadczenie to przysługuje w wysokości przyznanych nam alimentów, z tym, że nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

By uzyskać takie świadczenie musimy spełniać kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Drugim kryterium pozyskania takiego świadczenia jest bezskuteczność egzekucji prowadzonej od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.  W rozumieniu przepisów regulujących przyznanie świadczenia z Funduszu, za bezskuteczną egzekucję należy uważać egzekucję, w wyniku której w okresie 2 ostatnich miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu bieżących i zaległych alimentów.

Bezskuteczność egzekucji pojawi się także, gdy wystąpi niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko zobowiązanemu, który przebywa poza granicami Polski, w szczególności jeżeli wystąpi brak podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego. Jeżeli osoba uprawniona nie może wskazać miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą to taka sytuacja także kwalifikuje się jako bezskuteczność egzekucji.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia. Jeżeli osoba uprawiona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności to takie świadczenia są przyznawane jej bezterminowo.

Jeżeli nastąpi zmiana w wysokości zasądzonych alimentów to zmianę wysokości świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego należy dokonać po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego egzekucję od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Jak odzyskać zaległe alimenty – działania gminy

Świadczenia wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego mają charakter pomocy zwrotnej, co powoduje, że gmina prowadzi działania, które mają na celu wyegzekwowanie należnych pieniędzy od dłużnika alimentacyjnego. Poszkodowany rodzic lub osoba uprawniona do alimentów mogą także złożyć wniosek o egzekucję administracyjną tych alimentów.

Dłużnik alimentacyjny w toku postępowania prowadzonego przez gminę może zostać uznany za osobę uchylająca się od zobowiązań alimentacyjnych. Jeżeli w trakcie postępowania dłużnik nie podda się wywiadowi alimentacyjnemu to organ egzekucyjny jest uprawniony np. do zatrzymania prawa jazdy. Dłużnik będzie mógł je odzyskać, gdy podda się wywiadowi alimentacyjnemu lub gdy przez ostatnie 6 miesięcy będzie wywiązywał się ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty ustalonych alimentów.

Gmina może wyegzekwować dług niesolidnego rodzica także po zakończeniu okresu pobierania przez dziecko świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Dodatkowo gmina może zgłosić dłużnika alimentacyjnego do biura informacji gospodarczej (BIG), co spowoduje, że trafi on na listę dłużników. Obecność jego danych na takiej liście ogranicza możliwości zaciągania kolejnych zobowiązań, a także uniemożliwia zakup różnych sprzętów na raty.

Jak odzyskać zaległe alimenty – sprawa karna

Zadłużony rodzic może także być ścigany za przestępstwo niealimentacji, które jest zawarte w Kodeksie Karnym. Rodzic będzie za nie ścigany w przypadku, gdy w sposób uporczywy uchyla się od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnym, przez co naraża osobę uprawnioną do alimentów na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

W praktyce dotyczy to sytuacji, w której dłużnik, który jest zdolny do ponoszenia obowiązku alimentacyjnego nie płaci alimentów przez dłuższy czas.

Przestępstwo to jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jego ściganie następuje, co do zasady na wniosek osoby pokrzywdzonej. W przypadku, gdy osoba uprawniona do alimentów otrzymuje świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego to przestępstwo ścigane jest z urzędu.

Jak odzyskać zaległe alimenty – zobowiązanie rodziny do płacenia

Ostatnim sposobem na odzyskanie zaległych alimentów jest zwrócenie się o nie do rodziny dłużnika za pośrednictwem sądu rodzinnego.

Należy jednak pamiętać, że do płacenia alimentów na małoletnie dzieci zobowiązani są w pierwszej kolejności rodzice, w drugiej zaś dziadkowie, a jeżeli nie są oni dalej w stanie płacić to rodzeństwo. Jeżeli osoba zobowiązana do świadczenia alimentów nie jest w stanie ich płacić to zgodnie z kolejnością następne osoby z rodziny dłużnika są zobowiązane do uregulowania zobowiązania.

Dziadkowie lub rodzeństwo może zostać zobowiązane do zaspokojenia jedynie części potrzeb uprawnionego do alimentów. Sąd, bowiem bierze pod uwagę możliwości zarobkowe i majątkowe osób zobowiązanych do pomocy. Może to spowodować np. nakazanie rodzeństwu płacenia różnych kwot, a nawet zwolnienie niektórych osób od obowiązku alimentacyjnego.

Odwiedź i polub nas na FB:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *